X

Page title or image name

Results for Giacomo BOTTOLI

Class Type Date SailorName Rank FleetSize EventName
Laser April,2004 Giacomo BOTTOLI 95 112 Semaine Olympique Francaise View
Laser April,2005 Giacomo BOTTOLI 67 88 Semaine Olympique Francaise View
Laser May,2005 Giacomo BOTTOLI 35 79 Holland Regatta View
Laser April,2006 Giacomo BOTTOLI 52 97 Semaine Olympique Francaise View
Laser May,2006 Giacomo BOTTOLI 35 39 ISAF World Sailing Games View
Laser June,2006 Giacomo BOTTOLI 72 101 Kiel Week View
Laser March,2007 Giacomo BOTTOLI 100 831 ISAF Rankings View
Laser March,2007 Giacomo Bottoli 25 138 Princess Sofia Trophy View
Laser April,2007 Giacomo BOTTOLI 150 188 Semaine Olympique Francaise View
Laser May,2007 Giacomo BOTTOLI 50 76 Holland Regatta View
Laser June,2007 Giacomo BOTTOLI 82 101 ISAF Sailing World Championships View
Laser February,2008 Giacomo Bottoli 47 54 Worlds - Gold Fleet View
Laser March,2008 Giacomo Bottoli 11 -1 Princess Sofia Trophy View
Laser April,2008 Giacomo BOTTOLI 32 155 Semaine Olympique Francaise View
Laser May,2008 Giacomo Bottoli 44 118 Holland Regatta View

Page 1 of 2
comments powered by Disqus