X

Page title or image name

Results for Taisei SANBU

Class Type Date SailorName Rank FleetSize EventName
470 - Men May,2004 Taisei SANBU 26 91 Worlds View
470 - Men September,2003 Taisei SANBU 27 89 Worlds View
470 - Men September,2002 Taisei SANBU 43 99 Worlds View
470 - Men May,2002 Taisei SANBU 39 51 Holland Regatta View
470 - Men April,2002 Taisei SANBU 32 53 Semaine Olympique Francaise View
470 - Men September,2001 Taisei SANBU 31 96 Worlds View
470 - Men January,1999 Taisei SANBU 47 75 Worlds View
470 - Men June,1998 Taisei SANBU 37 65 Kiel Week View
470 - Men August,1997 Taisei SANBU 44 46 Worlds View

Page 1 of 1
comments powered by Disqus